Application Privacy Policy

תקנון אפליקציית מאפה נאמן

ברוכים הבאים לאפליקציית מאפה נאמן, המאפשרת לך לממש הטבות ומבצעים בעת עריכת הקניות באחד מסניפי הרשת.
הגישה לאפליקציית מאפה נאמן ("האפליקציה") והשימוש בה, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתקנון המפורט ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה.
רישום לשימוש באפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתקנון. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.
האפליקציה תעודכן מעת לעת במידע אודות מבצעים והטבות המוצעים למשתמשי האפליקציה.
נא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
על-ידי התקנת האפליקצייה והשימוש בה, הנך מסכים לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בה. כל שימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים דרכה, לרבות שימוש בהרשאות הנדרשות אגב תפעולה, שהינו באחריותך המלאה ותוך הסכמתך לכלל התנאים.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין מאפה נאמן ("החברה"), לבין כל אדם או גוף או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באפליקציה ("המשתמש"). הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאים., לרבות אישור לקבלת דיוור פרסומי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באפליקציה והמשך השימוש בה בהתאם.
השימוש באפליקציה אינו מיועד למשתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי להתקין את היישום או להשתמש בו.

1. השימוש באפליקציה
1.1 החברה מעניקה לך בזאת, רשות להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש.
1.2 השימוש באפליקציה מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש למסור פרטים כגון מספר טלפון סלולרי, שם מלא, כתובת, ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, ייתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות באמצעות האפליקציה.
1.3 הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות החברה למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנך מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים האמורים ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האפליקציה ("מדיניות הפרטיות") המפורטת להלן. [ככל שאכן שומרים את פרטי הלקוחות, יש לדאוג לרישום מאגר מידע על פי חוק]
1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את האפליקציה, המידע והשירות במסגרתה, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האפליקציה, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה, בשירות ותפעולם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה ואו תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.
1.5 לחברה הזכות לסיים את גישתך לאפליקציה ולשירות במסגרתה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6 ההרשמה לאפליקציה וכן שירותים מסוימים המופעלים דרכה עשויים לחייב שימוש במערכת מסרונים (SMS) או הודעות פנימית, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, טרם התקנת היישום לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות.
1.7 אין לעשות שימוש מסחרי באפליקציה או בתוכנה.
1.8 החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. משכך, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באפליקציה או בשירותים הנלווים לה, על-ידי המשתמש באפליקציה או מי מטעמו או בשל כשל אבטחתי אל מעבר לשליטתה.

2. הקניין הרוחני
2.1 האפליקציה, התוכן והשירותים הניתנים באמצעותה, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (להלן יחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה או שנמסרו לה על ידי צדדים שלישיים שנתנו לחברה אישור להשתמש בקניין הרוחני.
2.2 אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או שימוש של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל.

3. אחריות
השימוש באפליקציה הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באפליקציה או מהסתמכותך על התכנים בה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאפליקציה, לרבות זמינות התכנים בה, תקלות, וכד', וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

4. מדיניות פרטיות
הנך מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האפליקציה. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציה, ותפעל על פי הוראות הדין. הרישום לאפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתקנון זה.

5. כללי
אין במסמך זה ו/או בתנאים הכלולים ו/או בשימוש באפליקציה בכל אופן שהוא, כדי ליצור או להתפרש כאילו יוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

6. יצירת קשר
בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר (קישור ישיר לדף יצירת קשר); או בכתובת _________; באמצעות משלוח פקס למספר _______; בדוא"ל ל- ______@_____; או בטלפון מספר: ________.
אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באפליקציה, על-ידי כל גורם, אנא פנה לחברה באחד האמצעים המפורטים לעיל.